Обадете ни се: +359 2 980 22 99 / Пишете ни: office@ibcorp.bg

• Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител;

• Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, прекратяване на трудови правоотношения;

• Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП;

• Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Д1), информация за дължимите осигуровки (Д6), както и подаването им по електронен път към НАП;

• Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;

• Създаване на платежни нареждания за задълженията на Доверителя към бюджета;

• Приема, класифицира, обработва предадените болнични листове, създава описи и придружителни писма за НОИ;

• Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала на Доверителя, които да послужат пред НОИ, Бюро по труда, НАП, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства. Издаването на документите се извършва в законоустанове¬ните срокове, след депозиране на писмено искане от страна на Доверителя;

• Издаване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството на Доверителя;

Close Menu